لکه دار شدن بلبرینگ

لکه دار شدن بلبرینگ

تعریف: پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد.
طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ در اثر حرارت ناشی ازاصطکاک ذوب شده به طوری که بعضی سطوح به نحو قابل ملاحظه ای ناهموار می گردند.

علل:لکه دار شدن بلبرینگ
۱) حذف فیلم روغن و توقف چرخش جزء غلتشی به علت استفاده از روانکار نامناسب و سرخوردن آن بر روی شیار غلتک.
۲) در بلبلبرینگ ها، لکه از سرخوردن ساچمه ها ایجاد می شود و در رولبلبرینگ ها این امر بیشتر در هنگام ورود و خروج غلتک ها به نقطه اثر نیرو پدید می آید.

روش اصلاح:
۱) تجدید نظر و بهبود تشکیل فیلم روغن.
۲)استفاده از روانکار مخصوص فشار بالا.
۳)اتخاذ روشهایی جهت ممانعت از سرخوردن. (با کاهش لقی داخلی)