ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ

ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ تعریف: پدیده ای است که طی آن سطح بلبرینگ به طورنسبی بر اثر جرقه های حاصله از ورود و خروج جریان الکتریکی از لایه بسیار نازک فیلم روغن در محل تماس جزء غلتشی با شیار ذوب می شود. این اثر می تواند به صورت حفره یا شیار باشد. نوع شدید آن می تواند به پوسته پوسته شدن بیانجامد. در صورت توانایی مشاهده شیار و حفره بر روی سطوح بلبرینگ با چشم غیر مسلح،...
ادامه مطلب22

خرابی قفسه بلبرینگ

خرابی قفسه بلبرینگ 1) ترک بلبرینگ دارای ترک های شدید در صورتیکه تحت بار سنگین قرار گیرد از کار خواهد افتاد. 2) تغییر شکل از آنجائی که قفسه ها از مواد نرم ساخته می شوند، آسیب پذیری آنها در برابرنیروهای خارجی یا تماس با قطعات مجاور زیاد است. 3) زنگ و خوردگی اگر بر روی قفسه علائم زنگ زدگی یا خوردگی مشاهده شود، می توان چنین فرض نمود که حلقه های بلبرینگ و اجزاء غلتشی نیز دچا...
ادامه مطلب22

تغییر رنگ بلبرینگ

تغییر رنگ بلبرینگ تعریف: تغییر رنگ پدیدهایی است که طی آن سطح بلبرینگ به علت زنگار یا حرارت حاصله از چرخش تغییر رنگ میدهد. علل: 1) افت خاصیت روانکار یا چسبندگی مواد زنگی به سطح بلبرینگ. بعضی از این مواد را می توان بوسیله یک حلال پاک کرد. 2) یک تغییر رنگ قهوه ای سطوح غلتشی یا لغزشی، از پودرهای اسیدی حاصل از سایش در حین کار حاصل می شود. در حالت عمومی، این پودرها به صورت یک...
ادامه مطلب22

لکه دار شدن بلبرینگ

لکه دار شدن بلبرینگ تعریف: پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد. طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ در اثر حرارت ناشی ازاصطکاک ذوب شده به طوری که بعضی سطوح به نحو قابل ملاحظه ای ناهموار می گردند. علل: 1) حذف فیلم روغن و توقف چرخش جزء غلتشی به علت استفاده از روانکار نامناسب و سرخوردن آن بر روی شیار غلتک. 2) در بلبلبرینگ ها، لکه از سرخوردن...
ادامه مطلب22

خزش در بلبرینگ

خزش در بلبرینگ تعریف: به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود. علت: خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود. روش اصلاح: تجدید نظر (افزایش) درانطباق بین حلقه داخلی با شافت و حلقه خارجی با محفظه.
ادامه مطلب22

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ تعریف: برینل شدن عبارتست از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود. این پدیده می تواند از آلودگی ناشی از مواد زائد جامد حاصل شود. دندانه دندانه شدن عارضه ایست که در اثر اعمال ضربه مستقیم توسط چکش یا ابزاری نظیر آن بر بلبرینگ ایجاد می شود. علل: برینل شدن: 1) بار بسیارسن...
ادامه مطلب22

خراش و خش بلبرینگ

خراش و خش بلبرینگ تعریف: خراش شکافی است کم عمق که از لغزش ایجاد می شود. خش عارضه ایست ناشی از فشار تماس و دمای بالا در سطوح دوار، بطور کلی خراش های شدیدتر، سایش در نظر گرفته می شود. علل: خش افتادگی سطح جانبی غلتک و لبه حلقه: 1) روانکاری نامناسب در محل تماس 2) بار اولیه بیش از حد 3) وجود مواد زائد 4) بار محوری غیرعادی خش و خراش بر روی شیارغلتک: 1) چرخش ناقص اج...
ادامه مطلب22

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ تعریف: زنگ زدگی عبارت است از تشکیل لایه فیلم اکسیدی، ئیدروکسیدی یا کربناته در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بر روی سطح فلزی. خوردگی به پدیده اکسیداسیون یا تجزیه در اثر فعل و انفعال شیمیایی با یک اسید یا باز گفته می شود. علل: زنگ زدگی: 1) هنگامی که ماشین متوقف شده و دمای آن تا نقطه شبنم افت می کند، رطوبت داخل محفظه به قطرات آب تبدیل شده، روانکار ر...
ادامه مطلب22

ترک و لب پریدگی بلبرینگ

ترک و لب پریدگی بلبرینگتعریف:ترک شامل ترکهای کوچک، شکاف و شکستگی میباشد.لب پریدگی نوعی خرابی است که در قسمتهای خاصی از لبه حلقه ها یا گوشه غلتکها اتفاق می افتد.علل:ترک:1) بار سنگین.2) بار داخلی خیلی سنگین ناشی از جا زدن نادرست.3) تداخل بیش از حد در انطباق و یا عدم تقارن شکلی شافت و محفظه.4) تولید گرمای ناگهانی در اثر لغزش اتفاقی در سطوح چرخشی، سطوح لغزشی یا سطوح درگیر.5) گرمای ...
ادامه مطلب22

سایش و کچلی بلبرینگ

سایش و کچلی بلبرینگ تعریف: سایش عموماً در اثر لغزش قطعات بر روی یکدیگر نظیر سطح جانبی غلتک با لبه حلقه، سطح حفره های قفسه، قفسه و سطح راهنمای حلقه بلبرینگ ایجاد می شود. سایش حاصله از وجود مواد زائد و خوردگی نه تنها درمورد سطوح لغزنده بلکه در سطوح چرخشی نیز اتفاق می افتد. علل: سایش: 1) روانکاری نامناسب یا غیر کافی. 2) آلودگی توسط مواد زائد. کچلی: 1)بارمرتعش. 2) ارتع...
ادامه مطلب22