پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ تعریف: پوسته پوسته شدن پدیده ای است که طی آن سطح شیار غلتک یا ساچمه به علت اعمال مکرر بار با مقطعی پولک مانند کنده می شود. ظهور آن به منزله پایان عمر بلبرینگ است. پیدایش حفره عبارت است از ایجاد سوراخهایی به عمق 0.1mm بر روی شیار غلتک. علت: پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در مراحل اولیه کارکرد بلبرینگ بدلیل شرایط زیر بروز مینماید: ...
ادامه مطلب22